Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

lyapics
6353 0202
Reposted byallie92 allie92
lyapics
6350 e066
Reposted byknowyourselfadaaa93niceshot
lyapics
4705 e19e 500
Reposted fromUndomiel Undomiel

July 04 2015

lyapics
2529 8eb4 500
Reposted fromYuei Yuei
lyapics

July 03 2015

lyapics
9381 d3f3
Reposted fromZajcu Zajcu
lyapics
lyapics
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
lyapics
9674 7dc1 500
Reposted frombazyliszek bazyliszek
lyapics
9681 7c68
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
lyapics
9974 8a82
Reposted fromcarolinedurden carolinedurden
9454 75b6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaapatia apatia
lyapics
lyapics
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted byprzerwanarumianek przerwanarumianek
lyapics
Jakby chciał, to by napisał.
Reposted byAmereSkydelanavieeekhemmsnapoutjag0dowaaTakingControl

July 02 2015

lyapics
Nie można sprze­ciwiać się przez­nacze­niu, nie da się złamać zaklęcia. 
— Nora Roberts
Reposted bykatkad katkad
lyapics
Mieli bar­dzo pros­ty plan: być ra­zem do końca życia. Plan, co do które­go wszys­cy z ich kręgu zgodzi­liby się, że jest jak naj­bar­dziej real­ny. By­li naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi, kochan­ka­mi i brat­ni­mi dusza­mi i wszys­cy uważali, że by­cie ra­zem jest ich przez­nacze­niem. Ale tak się złożyło, że pew­ne­go dnia przez­nacze­nie zmieniło zdanie. 
— Cecelia Ahern
Reposted bynooodle nooodle
lyapics
Ludzie po­ruszają się po wy­tyczo­nych przez los al­bo przez­nacze­nie - obojętnie jak to naz­wać - tra­sach. Na mgnienie oka krzyżują się one z naszy­mi i idą da­lej.Bar­dziej niż rzad­ko i tyl­ko nieliczni zos­tają na dłużej i chcą iść naszy­mi tra­sami.Zdarzają się jed­nak i ta­cy, którzy zais­tnieją wys­tar­cza­jaco długo, aby chciało się ich zat­rzy­mać. Ale oni idą dalej. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted bykatkadhistoriapaniBniskowo
lyapics
Miłość nie uchro­ni cię od przeznaczenia.
— Jim Morrison
lyapics
Miłość, która się zmienia nie jest miłością. Miłość jest jak nieusu­wal­ne zna­mię, przet­rwa burze i nig­dy nie zadrży. Miłość nie zmienia się z cza­sem, w ciągu godzin czy ty­god­ni, ale pot­wier­dza się, na­wet u pro­gu przeznaczenia. 
— Szekspir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl